Η Επαρχιακή Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού στη Μανίσα θα κατασκευάσει ένα ημιολυμπιακό κολυμβητήριο

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΙΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΙΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ KOPRUBAŠI Οι κατασκευαστικές εργασίες θα δημοπρατηθούν με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων αρ. 4734, και οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΕΚΑΠ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

1-Διοίκηση

ένα) όνομα

:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΙΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

σι) διεύθυνση

:

GUZELYURT ΜΑΧ. 5733 UL NO:30 45030 JUNUSEMRE/MANISA

ντο) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ

:

2362311191 – 2362316378

η) Ένας ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το έγγραφο του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή

:

2-Οικοδομικές εργασίες που υπόκεινται σε διαγωνισμό

ένα) όνομα

:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΙΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ KOPRUBAŠI

σι) Ποιότητα, είδος και ποσότητα

:

890 m² ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΚΥΔΡΟΜΕΝΟ
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις διοικητικές προδιαγραφές στα τεύχη δημοπράτησης στο ΕΚΑΠ.

ντο) Ένα μέρος για να κάνετε / παράδοση

:

KÖPRÜBAŞI / MANİSA

η) Χρόνος/ημερομηνία παράδοσης

:

Από την παράδοση στο χώρο Είναι 330 (τριακόσιες τριάντα) ημερολογιακές ημέρες.

ρε) Ημερομηνία έναρξης

:

Εντός 10 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την παράδοση στο χώρο.

3-Προσφορά

ένα) Ημερομηνία και ώρα προσφοράς (τελευταία προσφορά).

:

20.12.2023 – 11:00 π.μ

σι) Τόπος συνεδρίασης της επιτροπής του διαγωνισμού (διεύθυνση που θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές προσφορές)

:

GUZELYURT ΜΑΧ. 5733 UL NO:30 45030 – JUNUSEMRE / MANISA

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, απαραίτητα δικαιολογητικά και κριτήρια που θα εφαρμοστούν κατά την αξιολόγηση των προσόντων:
4.1. Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα και κριτήρια προεπιλογής και πληροφορίες που σχετίζονται με στοιχεία εκτός τιμής στο πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών προσφορών τους.
4.1.1.3. Το έγγραφο που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών που υπόκεινται σε διαγωνισμό·

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα Κατασκευαστικών Συμβάσεων (YAMBİS) και ότι η εγγραφή τους είναι ενεργή, στον Πίνακα Πιστοποιητικών Προεπιλογής.

4.1.2. Πληροφορίες που δείχνουν ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να υποβάλετε προσφορά
4.1.2.1. Σε νομικά πρόσωπα? Πληροφορίες για τους εταίρους και τα ποσοστά εταιρικής σχέσης (με εξαίρεση τις μετοχές που προσφέρονται στο κοινό)/μέλη/ιδρυτές, ανάλογα με τους διαχειριστές των προσφερόντων και τη σχέση τους, λαμβάνονται από τη διοίκηση από το ΕΚΑΠ.
4.1.3. Επιστολή προσφοράς, η μορφή και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται στις Διοικητικές Προδιαγραφές.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση, η μορφή και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5Ο υπεργολάβος εργάστηκε με έγκριση για διοικητικές εργασίες που υπόκεινται σε διαγωνισμό. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανατεθούν όλες οι εργασίες σε υπεργολάβους.
4.1.6 Εάν το έγγραφο που υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας ανήκει στον εταίρο που κατέχει περισσότερες από τις μισές μετοχές του νομικού προσώπου, εκδίδεται μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης από τα εμπορικά μητρώα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου/Επιμελητηρίου Εμπορίου ή από ορκωτό λογιστή ή ανεξάρτητο λογιστή Έγγραφο που δείχνει ότι αυτή η κατάσταση διατηρείται αδιάκοπα το τελευταίο ένα έτος από την ημέρα έκδοσης.

4.2. Έγγραφα σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν αυτά τα έγγραφα:

Από την πλευρά της διοίκησης δεν προσδιορίζονται τα οικονομικά και οικονομικά κριτήρια πρόκρισης.

4.3. Έγγραφα σχετικά με τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν αυτά τα έγγραφα:

4.3.1. Έγγραφα για εργασιακή εμπειρία:

Η τιμή που υποσχέθηκε και προσφέρθηκε σε ένα συμβόλαιο που περιέχει το τίμημα της τελευταίας δεκαπενταετίας % 50 Έγγραφα που αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την εργασία που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού ή παρόμοιες θέσεις εργασίας, τουλάχιστον

4.4. Τα έργα που θα θεωρηθούν παρόμοια έργα στον παρόντα διαγωνισμό και τα τμήματα μηχανολογίας και αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με παρόμοια έργα:

4.4.1. Πράγματα που θα θεωρηθούν παρόμοια πράγματα σε αυτόν τον διαγωνισμό:

Ως παρεμφερείς εργασίες θα θεωρούνται οι εργασίες της ομάδας Β/ΙΙΙ που περιλαμβάνονται στην «Ανακοίνωση για παρόμοιες ομάδες εργασίας σε οικοδομικές εργασίες» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 11ης Ιουνίου 2011 με αριθμό 27961.

4.4.2. Πτυχία Μηχανικού ή Αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με παρόμοια εργασία:

Πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας

5. Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα καθοριστεί αποκλειστικά με βάση την τιμή.
6. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τοπικοί πλειοδότες.
7. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν μέσω του ΕΚΑΠ. Ωστόσο, όσοι θα υποβάλουν προσφορά για τον διαγωνισμό υποχρεούνται να κατεβάσουν τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω του ΕΚΑΠ χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή.
8. Μετά την ηλεκτρονική προετοιμασία των προσφορών μέσω του ΕΚΑΠ, θα υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή και θα αποστέλλονται μέσω του ΕΚΑΠ μαζί με το ηλεκτρονικό κλειδί που σχετίζεται με την προσφορά μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
9. Οι πλειοδότες θα υποβάλουν τις προσφορές τους με το κλειδί στο χέρι. Μετά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα υπογραφεί με τον πλειοδότη σύμβαση εφάπαξ με το κλειδί στο χέρι.
10. Η παρούσα προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών.
11. Οι πλειοδότες θα παράσχουν προσωρινή εγγύηση σε ποσό που θα καθορίσουν, τουλάχιστον 3% της τιμής που προσφέρουν.
12. Σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν θα γίνει ηλεκτρονική δημοπρασία.
13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακή ημέρα.
14.Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ως κοινοπραξία.
15. Άλλα θέματα:

Συντελεστής κατωφλίου (N) που θα εφαρμοστεί στην προσφορά: 1
Οι προσφορές των προσφερόντων που υποβάλλουν προσφορές κάτω από την τιμή κατωφλίου θα απορρίπτονται χωρίς εξήγηση.

#ilangotr
Πατήστε τον αριθμό ILN01933500

Σχολιάστε