Ημιολυμπιακό κολυμβητήριο στην περιοχή Zonguldak… – Εφημερίδα Imza – Κέντρο Ειδήσεων Zonguldak

Οι εργασίες κατασκευής του ημιολυμπιακού κολυμβητηρίου «Devrek» θα δημοπρατηθούν με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων αρ. 4734, και οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΕΚΑΠ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

1-Διοίκηση
ένα όνομα : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ZONGULDAK
β) Διεύθυνση : Jaila Mh. 21 Ιουνίου Liberation District No.: 4 67100 Fener ZONGULDAK CENTER/ZONGULDAK
γ) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ : 03722512613 – 3722513870
η) Ιστότοπος όπου μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το έγγραφο του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Οικοδομικές εργασίες που υπόκεινται σε διαγωνισμό

ένα όνομα : Κατασκευή ημιολυμπιακού κολυμβητηρίου Devrek
β) Ποιότητα, είδος και ποσότητα : Κατασκευή ημιολυμπιακής πισίνας 5 λωρίδων κυκλοφορίας εμβαδού 1.130,50 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Devrek
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις διοικητικές προδιαγραφές στα τεύχη δημοπράτησης στο ΕΚΑΠ.
γ) Τόπος κατασκευής/παράδοσης : Περιοχή Ismetpaşa Sazlik Mevkii Devrek – ZONGULDAK
γ) Χρόνος/ημερομηνία παράδοσης : Δηλαδή 210 (Διακόσιες δέκα) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του ιστότοπου.
δ) Ημερομηνία έναρξης εργασιών : Εντός 5 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την παράδοση στο χώρο.

3-Προσφορά

α) Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (τελευταίος διαγωνισμός). : 21.11.2023 – 10:30 π.μ
β) Τόπος συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού (διεύθυνση αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών) : Κτίριο Επαρχιακής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Νεολαίας και Αθλητισμού Zonguldak – Αίθουσα Συνεδριάσεων Προσφορών: Yajla Mah. Fenner Cad. Νο: 4 Merkez/ZONGULDAK

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, απαραίτητα δικαιολογητικά και κριτήρια που θα εφαρμοστούν κατά την αξιολόγηση των προσόντων:
4.1. Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα και κριτήρια προεπιλογής και πληροφορίες που σχετίζονται με στοιχεία εκτός τιμής στο πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών προσφορών τους.
4.1.2. Πληροφορίες που δείχνουν ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να υποβάλετε προσφορά
4.1.2.1. Σε νομικά πρόσωπα? Πληροφορίες για τους εταίρους και τα ποσοστά εταιρικής σχέσης (εκτός των μετοχών που προσφέρονται στο κοινό)/μέλη/ιδρυτές λαμβάνονται από το ΕΚΑΠ από τη διοίκηση, ανάλογα με τη διαχείριση των προσφερόντων και τη σχέση τους.
4.1.3. Επιστολή προσφοράς, η μορφή και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται στις Διοικητικές Προδιαγραφές.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση, η μορφή και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5 Υπεργολάβοι μπορούν να προσληφθούν για τις εργασίες που υπόκεινται σε διαγωνισμό με την έγκριση της διοίκησης. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανατεθούν όλες οι εργασίες σε υπεργολάβους.
4.1.6 Εάν το έγγραφο που υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας ανήκει στον εταίρο που κατέχει περισσότερες από τις μισές μετοχές της νομικής οντότητας, θα εκδοθεί από το εμπορικό μητρώο στο πλαίσιο του Οικονομικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου/ θάλαμος – Δωμάτιο. από το εμπόριο ή από ορκωτό χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή ανεξάρτητο λογιστή από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης Έγγραφο που εκδόθηκε μετά την ημερομηνία έκδοσης και από το οποίο προκύπτει ότι η προϋπόθεση αυτή διατηρείται αδιάκοπα το τελευταίο έτος από την ημερομηνία έκδοσης.

4.2. Έγγραφα σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν αυτά τα έγγραφα:
Από την πλευρά της διοίκησης δεν προσδιορίζονται τα οικονομικά και οικονομικά κριτήρια πρόκρισης.
4.3. Έγγραφα σχετικά με τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν αυτά τα έγγραφα:
4.3.1. Έγγραφα για εργασιακή εμπειρία:
Έγγραφα που αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σχετικά με την εργασία που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού ή παρόμοια εργασία την τελευταία δεκαπενταετία, στο πλαίσιο σύμβασης που περιλαμβάνει τίμημα, τουλάχιστον 50% της υποσχεθείσας και προσφερόμενης τιμής.
4.4. Τα έργα που θα θεωρηθούν παρόμοια έργα στον παρόντα διαγωνισμό και τα τμήματα μηχανολογίας και αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με παρόμοια έργα:
4.4.1. Πράγματα που θα θεωρηθούν παρόμοια πράγματα σε αυτόν τον διαγωνισμό:
(Β) Ανωδομές (κατασκευαστικές) εργασίες
III. Ομαδικές κατασκευαστικές εργασίες
4.4.2. Πτυχία Μηχανικού ή Αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με παρόμοια εργασία:
Τμήματα Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με την θέση που υπόκειται στον διαγωνισμό ή παρόμοια θέση για μηχανικούς ή αρχιτέκτονες που θα υποβάλουν αίτηση στον διαγωνισμό επισυνάπτοντας τα πτυχία τους: Πολιτικός Μηχανικός

5. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα καθοριστεί αποκλειστικά με βάση την τιμή.

6. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μόνο τοπικοί πλειοδότες.

7. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν μέσω του ΕΚΑΠ. Ωστόσο, όσοι θα υποβάλουν προσφορά για τον διαγωνισμό υποχρεούνται να κατεβάσουν τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω του ΕΚΑΠ χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή.

8. Μετά την ηλεκτρονική προετοιμασία των προσφορών μέσω ΕΚΑΠ, θα υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή και θα αποστέλλονται μέσω ΕΚΑΠ μαζί με το ηλεκτρονικό κλειδί που σχετίζεται με την προσφορά μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

9. Οι πλειοδότες θα υποβάλουν τις προσφορές τους με το κλειδί στο χέρι εφάπαξ. Μετά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα υπογραφεί με τον πλειοδότη σύμβαση εφάπαξ με το κλειδί στο χέρι.

10. Ο διαγωνισμός αυτός θα προσφερθεί για το σύνολο του έργου.

11. Οι διαγωνιζόμενοι θα παρέχουν προσωρινή εγγύηση σε ποσό που θα καθορίσουν, τουλάχιστον 3% της τιμής που προσφέρουν.

12. Στον παρόντα διαγωνισμό δεν θα γίνει ηλεκτρονική δημοπρασία.

13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.

14. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ως κοινοπραξία.

15. Άλλα θέματα:
Συντελεστής κατωφλίου (N) που θα εφαρμοστεί στην προσφορά: 1,00
Οι προσφορές των προσφερόντων που υποβάλλουν προσφορές κάτω από την τιμή κατωφλίου θα απορρίπτονται χωρίς εξήγηση.

Source link

Σχολιάστε